Committees

Program Chairs

 • Yang Liu ( Nanyang Technological University )
 • Bican Xia ( Peking University )

Program Committee

 • Yang Liu ( Nanyang Technological University )
 • Zuoquan Lin ( Peking University )
 • Jun Sun ( National University of Singapore )
 • Guohua Wu ( Nanyang Technological University )
 • Bican Xia ( Peking University )
 • Bai Xue ( Chinese Academy of Sciences )
 • Hong Ye (631)
 • Bohua Zhan ( Chinese Academy of Sciences )
 • Naijun Zhan ( Chinese Academy of Sciences )